DARK BLUE EVENING DRESS


A fabulous dark blue crepé zijde evening dress to wear to a Gala party designed bij INGAR.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten